ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bureau Burlesque: Bureau Burlesque, gevestigd te Schagen onder KvK nr. 57886601.

De klant: de natuurlijke persoon die aan Bureau Burlesque opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.

Overeenkomst: elke afspraak tussen – Bureau en de klant tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.

Beelden: door Bureau Burlesque gemaakte producten, ongeacht hoe ze zijn gemaakt of bestaan (Afdrukken, Video’s, digitale beeld bestanden, etc.).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bureau Burlesque en op alle overeenkomsten met Bureau Burlesque.

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als Bureau Burlesque en de klant dat schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 – OFFERTE EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bureau Burlesque zijn onbeperkt geldig tenzij een termijn voor aanvaarding is genoemd of een prijswijziging heeft plaatsgevonden.

2.2 Bureau Burlesque kan niet worden gehouden aan een aanbieding of offerte indien de klant kon begrijpen dat sprake was van een vergissing of verschrijving; en als sprake is van een dermate verouderde aanbieding of offerte dat Bureau Burlesque daar in alle redelijkheid niet meer aan kan worden gehouden.

2.3 Indien Bureau Burlesque een monster of een model aan de klant heeft getoond, dan is dat een voorbeeld waaraan de klant geen rechten kan ontlenen.

ARTIKEL 3 – UITVOERING WERKZAAMHEDEN

3.1 Het staat Bureau Burlesque vrij om de opdracht naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren, en om toeleveranciers of derden in te schakelen voor de uitvoering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

3.2 Als de klant tijdens of na het uitvoeren van de opdracht veranderingen wil, dan zijn daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJN

4.1 Leveringstermijnen zijn ter indicatie en geen fatale termijnen.

4.2 Als geen leveringstermijn is overeengekomen, dan vindt levering plaats binnen een redelijke termijn.

4.3 Indien een leveringstermijn is overeengekomen en de klant verzoekt om eerder te leveren, dan kan Bureau Burlesque de overeengekomen vergoeding verhogen, of als eerder leveren niet haalbaar is, de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 5 – VERGOEDING

5.1 Door Bureau Burlesque gehanteerde prijzen worden zakelijk inclusief BTW aangegeven.

5.2 Additionele kosten, zoals reiskosten, modellenvergoeding, accessoires, materiaalkosten, bezorgkosten, meerwerk, opslag- en transportkosten etc. zijn voor rekening van de klant.

5.3 Bureau Burlesque vraagt een voorschot/aanbetaling van 50% voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst begint. 

5.4 De resterende 50% dient maximaal 48 uur voor de afgesproken fotoshoot datum op rekeningnummer Bureau Burlesque overgeschreven te staan.

Indien dit niet binnen de 48 uur gebeurt vervalt de fotoshoot datum. Er vindt dan geen restitutie plaats.

5.5 Bezwaren tegen de hoogte van de rekening schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUEEL EIGENDOM 

6.1 Bureau Burlesque behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

6.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Burlesque (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere (commerciële) wijze gebruiken.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Bureau Burlesque is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot vertragingsschade. Bureau Burlesque is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.

7.2 Indien Bureau Burlesque aansprakelijk is voor enige door de klant geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de vergoeding die de klant verschuldigd is. De aansprakelijkheid van Bureau Burlesque is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT 

8.1 Bureau Burlesque kan niet gehouden worden om de overeenkomst na te komen, als sprake is van overmacht, waaronder wordt verstaan van buiten komende oorzaken waarop Bureau Burlesque geen invloed heeft, zoals maar niet beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeel, verkeersopstoppingen, ongevallen, stroom- en/of computerstoringen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen.

8.2 Gedurende de periode dat de overmacht-situatie duurt, kan Bureau Burlesque de nakoming van de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht-situatie meer dan twee maanden duurt of als een fatale termijn is overeengekomen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

8.3 Als Bureau Burlesque door de overmacht-situatie de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of slechts gedeeltelijk kan nakomen en dat deel (voor de klant) zelfstandig van waarde is en kan worden geleverd, is Bureau Burlesque gehouden dat deel te leveren en is de klant gehouden dat deel te betalen.

ARTIKEL 9 – VERSTORINGEN EN ANNULERINGSKOSTEN 

9.1 De klant die de overeenkomst annuleert is afhankelijk van het moment van annuleren gehouden om annuleringskosten aan Bureau Burlesque te voldoen. Bij annulering.

9.2 Gedurende de periode dat de overmacht-situatie duurt, kan Bureau Burlesque de nakoming van de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht-situatie meer dan twee maanden duurt of als een fatale termijn is overeengekomen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

9.3 Aanbetalingen storten wij niet retour, hierop zijn onderstaande regels van toepassing;

Een boeking kan tot uitsluitend 2 weken voor de geboekte datum per mail worden verzet. In dat geval zal Bureau Burlesque met de klant tot een nieuwe datum komen.

Is de wens de afspraak volledig te annuleren, laat dit ons uiterlijk 2 weken voor de geboekte datum weten, dan geeft Bureau Burlesque de aanbetaling in de vorm van een cadeaubon retour. Deze is 1 jaar geldig en te besteden bij Bureau Burlesque.

Indien de afspraak minder dan 2 weken van tevoren wordt geannuleerd, vervalt de aanbetaling helaas.

 

9.4 Bureau Burlesque kan aanspraak maken op vergoeding van schade en/of gederfde winst.

9.5 Als Bureau Burlesque op het moment van verzetten/annuleren door de klant al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot het aangaan van overeenkomsten met derden tot het inkopen van zaken, het inhuren van personen, diensten, een of meer locatie(s) of objecten dan worden de kosten die Bureau Burlesque daarvoor heeft gemaakt bij de klant in rekening gebracht.

ARTIKEL 10 – KLACHTEN 

10.1 Klachten dienen binnen 7 dagen na de levering van de Beelden door de klant bij Bureau Burlesque te worden gemeld. Na het verstrijken van deze periode wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd.

10.2 Bureau Burlesque reageert binnen veertien dagen op de melding en kan de klant verzoeken de Beelden toe te sturen. In het geval blijkt dat sprake is van technische tekortkomingen zal Bureau Burlesque in overleg met de klant zorgen voor nieuwe Beelden.

10.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan zal de klant de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, aan Bureau Burlesque terugbetalen.

ARTIKEL 11 – PRIVACY EN COOKIES, PRIVACYVERKLARING 

11.1 Bureau Burlesque verwerkt persoonsgegevens van haar klant in het kader van de overeenkomst met de klant. Bureau Burlesque bewaart de gegevens niet en wisselt geen gegevens uit met derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. 

11.2 Bij bezoek van de website van Bureau Burlesque worden cookies geplaatst, waarvan de meeste na het verlaten van de website automatisch worden verwijderd, en sommige op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. 

ARTIKEL 12 – SLOTBEPALINGEN 

12.1 Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen Bureau Burlesque en de klant.

12.2 In geval van een geschil zullen partijen eerst proberen dat in onderling overleg op te lossen, lukt dat niet dan ieder van partijen een beroep op de dan bevoegde rechter doen.